Elektroosmos
- dränering på vetenskaplig grund

Så fungerar Elecrto Drain

Electro Drain löser fuktproblem genom att kombinera etablerade rön inom kemi och fysik (elektroosmos) med modern, IT-baserad reglerteknik. Med hjälp av elektriska pulser motverkas vattentransporten i kapillärerna. I betong, sten eller tegel. Elektroder monteras i murverket och bildar en pluspol (anod). Jordspett monteras i den omgivande marken och bildar en minuspol (katod).

Den våta väggen innehåller både vatten och saltmolekyler vilket gör vattnet ledande för elektrisk ström. Genom att sända pulser av likström genom det porösa materialet binder vattenmolekylerna positiva joner. Eftersom positiva joner dras till en minuspol (katod) som placeras utanför byggnaden får man en uttorkning kring pluspolen (anoden) i väggen.  Precis som vid elektromagnetism drar sig plus till minus.

Ett naturvetenskapligt fenomen

Detta fenomen upptäckter i början av 1800-talet upptäckte den tyske vetenskapsmannen Ferdinand Friedrich von Reuss. I experiment visade han hur vatten kunde fås att rinna genom håligheterna i ett poröst material (till exempel lera eller betong) genom att applicera ett elektriskt fält. Ju mindre håligheter desto större flöde.

Inledningsvis användes elektroosmos främst vid kemiska separationer och det dröjde ända till mitten av 1900-talet innan den började tillämpas för torrläggning av konstruktioner. Sedan 1980-talets början är det dock en vanligt förekommande teknik för torrläggning av vägbankar, brofundament och känsliga byggnader där traditionell dränering av olika anledningar inte är lämplig, där det mest kända exemplet är det lutande tornet i Pisa. I början av 1990-talet började man anpassa systemet till mindre konstruktioner vilket har resulterat i dagens effektiva teknik.

Fackmannamässig installation

Electro Drain har den ojämförligt största erfarenheten av att installera system baserat på elektroosmos i Sverige. Över 3000 installationer med vitt skilda förutsättningar när det gäller konstruktion och markförhållanden har lärt oss hur vi får bästa möjliga resultat. Electro Drains lösning bygger på tre samverkande faktorer; jongeneratorn, elektroderna och montaget.

Jongeneratorn måste leverera rätt typ av pulser, med rätt hastighet för att signalen ska driva ut fukten ur konstruktionen på ett effektivt sätt. I tidigare lösningar stod torkeffekten i direkt relation till energiåtgången vilket gjorde dem ineffektiva och kostsamma. Med hjälp av intelligent teknik levererar Electro Drain hög torkeffekt utan motsvarande energiförbrukning.

Elektroderna måste kunna överföra signalerna till konstruktionen utan effektförlust och utan att försämras över tid. Electro Drains  arbetar med en elektrod som, i kombination med en speciell kontaktmassa skapar maximal kontakt mellan elektrod och konstruktion och skyddar elektroden mot korrosionsangrepp.

Montaget, slutligen, måste utföras fackmannamässigt av byggtekniskt kunniga installatörer med stor erfarenhet av tekniken, som kan lösa de problem som olika konstruktioner kan ställa till med. Normalt monteras elektroderna på ytterväggarnas insida, ca. 5 cm ovanför golv, samt vid behov även i hjärtväggar och platta. Installationen går normalt på en dag och effekten börjar märkas redan inom någon vecka.

Återförsäljare av Electo Drain

DS Byggliv i Borås är auktoriserad återförsäljare av Electro Drain™. Texten på denna sida är hämtad från electrodrain.com:

Dränering på vetenskaplig grund

Fackmannamässig installation